ประวัติสมาคม

สมาคมรังสีร่วมรักษาระบบประสาท
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้นที่ 9
เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310