คณะกรรมการ

คณะกรรมการ ปี 2565-2566

ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่ง1พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยานายกสมาคมฯ กิตติมศักดิ์2พญ.อัญชลี ชูโรจน์นายกสมาคมฯ กิตติมศักดิ์3นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะนายกสมาคมฯ กิตติมศักดิ์4นพ.กิตติพงษ์ เรียบร้อยนายกสมาคมฯ5นพ.ทวีศักดิ์ เอื้อบุญญาวัฒน์อุปนายกฯ6นพ.ภัทรวิทย์...

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการ ปี 2563-2564

ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่ง1พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยานายกสมาคมฯ กิตติมศักดิ์2พญ.อัญชลี ชูโรจน์นายกสมาคมฯ กิตติมศักดิ์3นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะนายกสมาคมฯ4นพ.กิตติพงษ์ เรียบร้อยอุปนายกฯ5นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัคเลขาธิการ6พญ.อรกมล ชัยเลิศเหรัญญิก7นพ.อติเทพ...

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการ ปี 2561 – 2562

ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่ง1พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยานายกสมาคมฯ2พญ.อัญชลี ชูโรจน์อุปนายกฯ3นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะกรรมการ4นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัคกรรมการ5นพ.บุญฤกษ์ แสงเพชรงามเหรัญญิก6นพ.กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผลกรรมการกลาง7นพ.ฑิตพงศ์ ส่งแสงกรรมการกลาง8นพ.ทวีศักดิ์...

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการ ปี 2558-2560

ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่ง1พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยานายกสมาคมฯ2พญ.อัญชลี ชูโรจน์อุปนายกฯ3นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะกรรมการ4นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัคกรรมการ5นายวรานนท์ มั่นคงกรรมการ6นพ.กิตติศักดิ์ อุ่นศรีส่งกรรมการ7นพ.ภัทรวิทย์ วิทยาสุขกรรมการ8นพ.ทวีศักดิ์...

อ่านเพิ่มเติม