คณะกรรมการ ปี 2565-2566

ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยานายกสมาคมฯ กิตติมศักดิ์
2พญ.อัญชลี ชูโรจน์นายกสมาคมฯ กิตติมศักดิ์
3นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะนายกสมาคมฯ กิตติมศักดิ์
4นพ.กิตติพงษ์ เรียบร้อยนายกสมาคมฯ
5นพ.ทวีศักดิ์ เอื้อบุญญาวัฒน์อุปนายกฯ
6นพ.ภัทรวิทย์ วิทยาสุขเลขาธิการ
7พญ.อรกมล ชัยเลิศเหรัญญิก
8นพ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์นายทะเบียน
9นพ.ชัย กอบกิจสุขสกุลกรรมการ
10พญ.รุจิมาส คุ้มทองกรรมการ
11นพ.ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัยกรรมการ
12นพ.กิตติศักดิ์ อุ่นศรีส่งกรรมการ
13นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัคกรรมการ
14นพ.วสันต์ อัครธนวัฒน์กรรมการ