คณะกรรมการ ปี 2563-2564

ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยานายกสมาคมฯ กิตติมศักดิ์
2พญ.อัญชลี ชูโรจน์นายกสมาคมฯ กิตติมศักดิ์
3นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะนายกสมาคมฯ
4นพ.กิตติพงษ์ เรียบร้อยอุปนายกฯ
5นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัคเลขาธิการ
6พญ.อรกมล ชัยเลิศเหรัญญิก
7นพ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์นายทะเบียน
8นพ.ปกฤษณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์กรรมการกลาง และวิชาการ
9นพ.กิตติศักดิ์ อุ่นศรีส่งกรรมการกลาง
10นพ.ภัทรวิทย์ วิทยาสุขกรรมการกลาง
11นพ.ชัย กอบกิจสุขสกุลกรรมการกลาง
12นพ.ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัยกรรมการกลาง
13นพ.กฤตนนท์ เลิศอุตสาหกูลกรรมการกลาง