คณะกรรมการ ปี 2561 – 2562

ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยานายกสมาคมฯ
2พญ.อัญชลี ชูโรจน์อุปนายกฯ
3นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะกรรมการ
4นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัคกรรมการ
5นพ.บุญฤกษ์ แสงเพชรงามเหรัญญิก
6นพ.กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผลกรรมการกลาง
7นพ.ฑิตพงศ์ ส่งแสงกรรมการกลาง
8นพ.ทวีศักดิ์ เอื้อบุญญาวัฒน์กรรมการกลาง
9นพ.ชัย กอบกิจสุขสกุลกรรมการกลาง
10นพ.ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัยกรรมการกลาง
11นพ.กิตติศักดิ์ อุ่นศรีส่งกรรมการกลาง
12นพ.กิตติพงษ์ เรียบร้อยกรรมการกลาง