คณะกรรมการ ปี 2558-2560

ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยานายกสมาคมฯ
2พญ.อัญชลี ชูโรจน์อุปนายกฯ
3นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะกรรมการ
4นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัคกรรมการ
5นายวรานนท์ มั่นคงกรรมการ
6นพ.กิตติศักดิ์ อุ่นศรีส่งกรรมการ
7นพ.ภัทรวิทย์ วิทยาสุขกรรมการ
8นพ.ทวีศักดิ์ เอื้อบุญญาวัฒน์กรรมการ
9นพ.บุญฤกษ์ แสงเพชรงามกรรมการและนายทะเบียน
10นพ.ฑิตพงศ์ ส่งแสงกรรมการและเหรัญญิก
11นพ.ปกรณ์ เจียระคงมั่นกรรมการและเลขานุการ